تدوين مدل مدیریت استراتژيك منابع انساني برمبناي فرآيند توانمندسازي منابع انساني

چالش بزرگ شرکتها، سازمانها و ادارات خصوصی و دولتی و بنگاههای اقتصادی خرد و کلان در قرن جدید، رقابت بر مبنای منابع گران قیمتی است که تعیین کننده مزیت رقابتی ، رشد و بقاء می باشد. منابعی که می توان آنها را به صورت مدیریت، نیروی انسانی، زمین، سرمایه و منابع سرمایه ای(تجهیزات) دسته بندی نمود. از میان این منابع، مدیریت و نیروی انسانی از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. چرا که رسالت استفاده بهینه سایر منابع بر عهده نیروی انسانی توانمند می باشد و در حال حاضر مزیت رقابتی بسیاری از کشورهاست.

امروزه موفقیت سازمانها به تعداد نیروی انسانی وابسته نیست بلکه به کیفیت و سطح توانمندی منابع انسانی مرتبط است. تلاش سازمانها برای ارتقاء و توسعه کیفی منابع انسانی تحت عنوان توانمند سازی نام برده می شود.

امروزه توانمند سازی منابع انسانی به عنوان یکی از ابزارهای استراتژیک کسب مزیت رقابتی مطرح است. در این مقاله پس از بیان فرضیه ها، مفاهیم و دیدگاههای منابع انسانی و توانمند سازی، هدف به کارگیری مدل استراتژیک توانمند سازی منابع انسانی است که روش تحقیق به صورت مورد پژوهشی در شهرداری شهر اندیشه می باشد و راهبردهای مناسب با استفاده از مدلهای SWOT ، BCG و بلانچارد ارائه شده است.

سایت شما برای نمایش بهتر نیاز به استفاده از کوکی دارد Cookie policy. I accept cookies from this site.Agree