تفسیر و شرح ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ آیه 6 از کلام اهل البیت علیهم السلام

اعیاد شعبانیه – سخنرانی 4شعبان – محمد شش خان - دانلود

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠﱠﱠﻪِ ﺍﻟﺮﱠﱠﺣْﻤﻦِ ﺍﻟﺮﱠﱠﺣِﻴﻢ (1) ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠﱠﱠﻪِ ﺭَﺏﱢﱢ ﺍﻟْﻌﺎﻟَﻤِﻴﻦَ (2) ﺍﻟﺮﱠﱠﺣْﻤﻦِ ﺍﻟﺮﱠﱠﺣِﻴﻢِ (3) ﻣﺎﻟِﮏِ ﻳَﻮْﻡِ ﺍﻟﺪﱢﱢﻳﻦِ (4) ﺇِﻳﱠﱠﺎﮎَ ﻧَﻌْﺒُﺪُ ﻭَ ﺇِﻳﱠﱠﺎﮎَ ﻧَﺴْﺘَﻌِﻴﻦُ (5) ﺍﻫْﺪِﻧَﺎ ﺍﻟﺼﱢﱢﺮﺍﻁَ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﻘِﻴﻢَ (6) ﺻِﺮﺍﻁَ ﺍﻟﱠﱠﺬِﻳﻦَ ﺃَﻧْﻌَﻤْﺖَ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻏَﻴْﺮِ ﺍﻟْﻤَﻐْﻀُﻮﺏِ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻭَ ﻟﺎَ ﺍﻟﻀﱠﱠﺎﻟﱢﱢﻴﻦَ (7) (ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ/7). ﺗﺮﺟﻤﻪ «1» ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ﺑﺨﺸﺎﻳﺸﮕﺮ. «2» ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎﻥ ﺍﺳﺖ. «3» [ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﯼ ﮐﻪ] ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ﻭ ﺑﺨﺸﺎﻳﺸﮕﺮ ﺍﺳﺖ [ﻭ ﺭﺣﻤﺖ ﻋﺎﻡ ﻭ ﺧﺎﺻﺶ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ]. «4» [ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﯼ ﮐﻪ] ﻣﺎﻟﮏ ﺭﻭﺯ ﺟﺰﺍﺳﺖ. «5» [ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭا ] ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ‌ﭘﺮﺳﺘﻴﻢ؛ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻳﺎﺭﯼ ﻣﯽ‌ﺟﻮﻳﻴﻢ. «6» ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺭﺍﺳﺖ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﮐﻦ … «7» ﺭﺍﻩ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﻮﺩ ﺳﺎﺧﺘﯽ؛ ﻧﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺁﻧﺎﻥ ﻏﻀﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ؛ ﻭ ﻧﻪ ﮔﻤﺮﺍﻫﺎﻥ.

 

ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺳﻮﺭﻩ :

ﻓﺎﺗﺤﻪ [ﮔﺸﺎﻳﻨﺪﻩ] ﭼﻮﻥ ﻗﺮﺁﻥ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺭﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺭﻩ ﺁﻏﺎﺯﮔﺮ ﻗﺮﺁﻥ ﺍﺳﺖ، «ﻓﺎﺗﺤﻪ » ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ. ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻤﺪ ﻭ ﺳﺘﺎﻳﺸﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺭﻩ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﻧﺎﻡ ﺩﻳﮕﺮﺵ ﺳﻮﺭﻩ «ﺣﻤﺪ» ﺍﺳﺖ. ﻭ نیز ﺑﻪ ﻧﺎﻡ «ﺷﮑﺮ» ﻭ «ﻭﺍﻓﻴﻪ » ﻭ «ﻧﻮﺭ» ﻫﻢ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻳﺎﺩ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ. ﻧﺎﻡ ﺩﻳﮕﺮﺵ «ﺳﺒﻊ ﺍﻟﻤﺜﺎﻧﯽ » ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻴﺰ «ﺍﻡ ﺍﻟﮑﺘﺎﺏ ». ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ (ﻉ) ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ: ﺳﻮﺭﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﻭﻟﺶ ﺳﺘﺎﻳﺶ، ﻭﺳﻄﺶ ﺍﺧﻠﺎﺹ ﻭ ﺁﺧﺮﺵ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﺍﺳﺖ.(1) ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺭﻩ 7 ﺁﻳﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ ﺑﻌﺜﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻭ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺳﻮﺭﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﮑﻪ ﻧﺎﺯﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻢ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺭﻩ ﺭﺍ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺳﻮﺭﻩ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ.

تفسیر ارائه شره در خصوص آیه ( اهدنا الصراط المستقیم ) است و البته تنها روایات را ذکر می نمایم و فایل صوتی هیئت سائلین حضرت زهراء سلام الله علیها نیز قرار داده شده است.

بسم الله الرحمن الرحیم:

ﺧﺪﺍﻯ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻠﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﻛﻪ ﻋﺰﻳﺰﺗﺮﻳﻦ ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩﻩ، ﺗﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻠﺎﻣﺶ ﻫﺴﺖ ﻣﺎﺭﻙ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ، ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﺩﺑﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺩﺏ، ﻣﺆﺩﺏ ﻛﻨﺪ، ﻭ ﺑﻴﺎﻣﻮﺯﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﮔﻔﺘﺎﺭﻫﺎﻳﺶ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺏ ﺭﺍ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻭﻯ ﺁﻏﺎﺯ ﻧﻤﻮﺩﻩ، ﻣﺎﺭﻙ ﻭﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﺰﻧﺪ، ﺗﺎ ﻋﻤﻠﺶ ﺧﺪﺍﻳﻰ ﺷﺪﻩ، ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻭ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﺻﻠﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﻋﻤﺎﻝ، ﺧﺪﺍ ﻭ ﺭﺿﺎﻯ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ، ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻭ ﻫﺎﻟﻚ ﻭ ﻧﺎﻗﺺ ﻭ ﻧﺎﺗﻤﺎﻡ ﻧﻤﺎﻧﺪ، ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍﻳﻰ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻫﻠﺎﻙ ﻭ ﺑﻄﻠﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻭ راه ندارد.

ﺣﻀﺮﺕ امام ﺭﺿﺎ ﻉ فرمودند: ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﺟﻤﻠﻪ (ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﱠﱠﻪ) ﻓﺮﻣﻮدند: ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﻍ ﻭ ﻋﻠﺎﻣﺘﻰ ﺍﺯ ﻋﻠﺎﻣﺘﻬﺎﻯ ﺧﺪﺍ ﺩﺍﻍ ﻣﻰ ﺯﻧﻢ، ﻭ ﺁﻥ ﺩﺍﻍ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﺍﺳﺖ، (ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﺪﻩ ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﻫﺴﺘﻢ)، ﺷﺨﺼﻰ ﭘﺮﺳﻴﺪ: ﺳﻤﺔ (ﺩﺍﻍ) ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﻋﻠﺎﻣﺖ.(2)

ﺍﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻉ فرمودند: ﻛﻠﻤﻪ (ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠﱠﱠﻪِ ﺍﻟﺮﱠﱠﺣْﻤﻦِ ﺍﻟﺮﱠﱠﺣِﻴﻢِ) ﺟﺰﺀ ﺳﻮﺭﻩ ﻓﺎﺗﺤﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﺳﺖ، ﻭ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ (ﺹ) ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻴﺨﻮﺍﻧﺪ، ﻭ ﺁﻳﻪ ﺍﻭﻝ ﺳﻮﺭﻩ ﺑﺤﺴﺎﺑﺶ ﻣﻰ ﺁﻭﺭﺩ، ﻭ ﻓﺎﺗﺤﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺭﺍ ﺳﺒﻊ ﺍﻟﻤﺜﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﻧﺎﻣﻴﺪ. (3)

الحمد لله:

امام صادق ع روايت كرده كه فرمود: پدرم استرى را گم كرد، و فرمود: اگر خدا آن را بمن بر گرداند، من او را به ستايش‏هايى حمد مى‏گويم، كه از آن راضى شود، اتفاقا چيزى نگذشت كه آن را با زين و لجام آوردند، سوار شد همين كه، لباسهايش را جابجا و جمع و جور كرد، كه حركت كند، سر باسمان بلند كرد و گفت: (الحمد للَّه)، و ديگر هيچ نگفت، آن گاه فرمود: در ستايش خدا از هيچ چيز فروگذار نكردم، چون تمامى ستايش‏ها را مخصوص او كردم، هيچ حمدى نيست مگر آنكه خدا هم داخل در آنست. (4)

امام على ع فرمودند: كه شخصى از آن جناب از تفسير كلمه (الْحَمْدُ لِلَّهِ) پرسيد، حضرت فرمود: خداى تعالى بعضى از نعمت‏هاى خود را آنهم سر بسته و در بسته و بطور اجمال براى بندگان خود معرفى كرده، چون نميتوانستند نسبت بهمگى آنها معرفت يابند، و بطور تفصيل بدان وقوف يابند چون عدد آنها بيش از حد آمار و شناختن است، لذا به ايشان دستور داد تنها بگويند (الحمد للَّه على ما انعم به علينا). (5)

الرحمن الرحیم :

و از امام صادق ع روايت شده كه فرمود: رحمان اسم خاص است به صفت عام، و رحيم اسم عام است به صفت خاص. (6)

و اما اينكه در حديث بالا فرمود رحمان اسم خاص است به صفت عام، و رحيم، اسم عام است به صفت خاص، گويا مرادش اين باشد كه رحمان هر چند مؤمن و كافر را شامل ميشود، ولى رحمتش خاص دنيا است، و رحيم هر چند عام است، و رحمتش هم دنيا را مى‏گيرد، و هم آخرت را، ولى مخصوص مؤمنين است، و بعبارتى ديگر رحمان مختص است به افاضه تكوينيه، كه هم مؤمن را شامل ميشود، و هم كافر را، و رحيم هم افاضه تكوينى را شامل است و هم تشريعى را، كه بابش باب هدايت و سعادت است، و مختص است به مؤمنين، براى اينكه ثبات و بقاء مختص به نعمت‏هايى است كه به مؤمنين افاضه ميشود، هم چنان كه فرمود: (وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ)

اهدنا الصراط المستقیم:

امام صادق ع فرمودند: صراط مستقيم، امير المؤمنين ع است. (7)

و در كتاب معانى از امام صادق ع روايت آورده، كه فرمود: صراط مستقيم، طريق بسوى معرفت خدا است، و اين دو صراط است، يكى صراط در دنيا، و يكى در آخرت، اما صراط در دنيا عبارتست از امامى كه اطاعتش بر خلق واجب شده، و اما صراط در آخرت، پلى است كه بر روى جهنم زده شده، هر كس در دنيا از صراط دنيا بدرستى رد شود، يعنى امام خود را بشناسد، و او را اطاعت كند، در آخرت نيز از پل آخرت باسانى مى‏گذرد، و كسى كه در دنيا امام خود را نشناسد، در آخرت هم قدمش بر پل آخرت مى‏لغزد، و بدرون جهنم سقوط مى‏كند. (8)

در تکمیل و بیان مفهوم دقیق امام علی علیه السلام در خصوص این آیه فرمودند : یعنی خدایا، توفیق خودت را که ما تا کنون بوسیله آن تورا اطاعت کردیم، درباره ما ادامه بده، تا در روزگار آینده مان نیز همچنان تورا اطاعت کنیم. (9)

نکات روایات فوق : توفیق از جانب خداوند است، بدان وسیله عبادت و اطاعت حق تعالی مورد قبول است، ادامه داشتن مورد نظر است (مانند دانشجویی که از ابتدایی در حال تحصیل علم بوده و همچنان ادامه دارد و به عبارتی طلب تحصیل اکمل است و رتبه های بالا را کسب نمودن است)، به سعادت رسیدن در گرو صراط مستقیم است و تمام سبیل ها باید به صراط مستقیم ختم شوند وگرنه در راه درست قرار ندارند. سبیل ممکن است تعداد زیادی باشد ولی صراط مستقیم یکی است.

صراط الذین انعمت علیم غیر المغضوب علیهم و لا الضالین:

پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مروى است كه فرمود: الّذين انعمت عليهم شيعيان على عليه السلام هستند يعنى انعام فرموده برايشان به ولايت على بن ابى طالب عليه السلام، غضب نكرده برايشان و گمراه نشدند (10)

علىّ بن ابراهيم قمى (رحمه اللّه) از حضرت صادق عليه السلام روايت نموده كه غضب شدگان ناصبين، و گمراه شدگان اهل شك هستند كه نشناختند امام را (11)

وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ( سورة المؤمنون الایة : 73 ) و در حقيقت ، اين تويى كه جداً آنها را به راه راست مى خوانى .

شيخ مفيد رحمة الله علیه در اختصاص ذيل آيه فوق از حضرت امام محمد باقر عليه السلام روايت كرده فرمود : مراد از صراط ولايت ما آل محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است يعنى منافقين كسانى هستند كه از ولايت ما ائمه خارج ميشوند و اين حديث با همان مضمون حديث محمد بن عباس از حضرت موسى بن جعفر عليهما السلام روايت كرده و عامه نيز بطرق متعدده روايت كرده‏ اند كه منظور از صراط مستقيم راه محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و آل او ميباشد(12

1- ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺝ 1 ﺹ 42

2- ﻋﻴﻮﻥ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺝ 1 ﺏ 26 ﺡ 19 ﻭ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﺍﻟﺎﺧﺒﺎﺭ ﺹ3

3- ﻋﻴﻮﻥ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺝ 1 ﺹ 235 ﺏ 28 ﺡ 59

4- كشف الغمه ج 1 ص 118

5- عيون اخبار الرضا ج 1 ص 220 ح 3

6- مجمع البيان ج 1 ص 21

7- معانى الاخبار ص 32 ح 2 و عياشى ج 1 ص 24 ح 25

8- معانى الاخبار ص 32 ح 1

9- معانی الاخبار ص 33

10- تفسير صافى، جلد اوّل، صفحه 87 (بنقل از معانى الاخبار).

11- تفسير برهان، جلد اوّل، صفحه 52، حديث 37- تفسير قمى، جلد اوّل، صفحه 29.

12-  تفسير جامع ، مرحوم سید محمد ابراهیم بروجردی جلد ‏4 ، صفحه : 446

-ترجمه تفسیر المیزان – تفسیر عیاشی – تفسیر اثنا عشری

 

التماس دعا - محمد شش خان

 

ﺍﻟﻠّﻬُﻢَّ ﻧَﻮِّﺭ ﻗُﻠُﻮﺑَﻨﺎ ﺑِﺎﻟْﻘُﺮﺁﻥ

ﺍﻟﻠّﻬُﻢَّ ﺯَﯾِّﻦ ﺍَﺧْﻼﻗَﻨﺎ ﺑِﺰﯾﻨَﺔِ ﺍﻟْﻘُﺮﺁﻥ

ﺍﻟﻠّﻬُﻢَّ ﺍَﻟْﺒِﺴْﻨﺎ ﺑِﺨِﻠْﻌَﺔِ ﺍﻟْﻘُﺮﺁﻥ

ﺍﻟﻠّﻬُﻢَّ ﺍﺭْﺯُﻗﻨﺎ ﺷَﻔﺎﻋَﺔَ ﺍﻟْﻘُﺮﺁﻥ

ﺍﻟﻠّﻬُﻢَّ ﺍﻏْﻔِﺮﻟَﻨﺎ ﺫُﻧُﻮﺑَﻨﺎ ﺑِﺎﻟْﻘُﺮﺁﻥ

ﺍﻟﻠّﻬُﻢَّ ﺍَﮐْﺮِﻣْﻨﺎ ﺑِﮑَﺮﺍﻣَﺔَ ﺍﻟْﻘُﺮﺁﻥ

ﺍﻟﻠّﻬُﻢَّ ﺍﺭْﺣَﻤْﻨﺎ ﺑِﺎﻟْﻘُﺮﺁﻥ

ﺍﻟﻠّﻬُﻢَّ ﺍﻫْﺪِﻧﺎ ﺑِﻬِﺪﺍﯾَﺔِ ﺍﻟْﻘُﺮﺁﻥ

ﺍﻟﻠّﻬُﻢَّ ﺍﻧْﺼُﺮِﺍﻟْﺎِﺳْﻞﺍﻡَ ﻭَﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤﯿﻦَ ﺑِﺎﻟْﻘُﺮﺁﻥ

ﺍﻟﻠّﻬُﻢَّ ﺍﺧْﺬُﻝِ ﺍﻟْﮑُﻔّﺎﺭَ ﻭَﺍﻟْﻤُﻨﺎﻓِﻘﯿﻦَ ﺑِﺎﻟْﻘُﺮﺁﻥ

ﺍﻟﻠّﻬُﻢَّ ﺍﺷْﻒِ ﻣَﺮﺿﺎﻧﺎ ﺑِﺎﻟْﻘُﺮﺁﻥ

ﺍﻟﻠّﻬُﻢَّ ﺍﺭْﺣَﻢ ﻣَﻮْﺗﺎﻧﺎ ﺑِﺎﻟْﻘُﺮﺁﻥ

ﺍﻟﻠّﻬُﻢَّ ﺍﺣْﻔَﻆ ﻭَ ﺍَﯾِّﺪْ ﻗﺎﺋِﺪَﻧﺎ ﺑِﺎﻟْﻘُﺮﺁﻥ

ﺍﻟﻠّﻬُﻢَّ ﺍﺭْﺯُﻗْﻨﺎ ﺗَﻮﻓﯿﻖَ ﺍﻟﻄّﺎﻋَﺔَ ﺑِﺎﻟْﻘُﺮﺁﻥ

ﺍﻟﻠّﻬُﻢَّ ﺍﺭْﺯُﻗْﻨﺎ ﺑُﻌْﺪَ ﺍﻟْﻤَﻌْﺼﯿﺔَ ﺑِﺎﻟْﻘُﺮﺁﻥ

ﺍﻟﻠّﻬُﻢَّ ﺍﺭْﺯُﻗْﻨﺎ ﺻِﺪْﻕِ ﺍﻟﻨِّﯿَّﺔَ ﺑِﺎﻟْﻘُﺮﺁﻥ

ﺍﻟﻠّﻬُﻢَّ ﺍﺭْﺯُﻗْﻨﺎ ﻋِﺮﻓﺎﻥَ ﺍﻟْﺤُﺮﻣَﺔَ ﺑِﺎﻟْﻘُﺮﺁﻥ

ﺍﻟﻠّﻬُﻢَّ ﺍﺭْﺯُﻗﻨﺎ ﺣَﺞَّ ﺑَﯿﺘِﮏَ ﺍﻟْﺤَﺮﺍﻡَ ﺑِﺎﻟْﻘُﺮﺁﻥ

ﺍﻟﻠّﻬُﻢَّ ﺍﺭْﺯُﻗْﻨﺎ ﺯﯾﺎﺭَﺓَ ﻗَﺒْﺮِ ﻧَﺒِﯿِّﮏَ ﺑِﺎﻟْﻘُﺮﺁﻥ

ﺍﻟﻠّﻬُﻢَّ ﺗَﻘَﺒَّﻞ ﺻَﻼﺗَﻨﺎ ﺑِﺎﻟْﻘُﺮﺁﻥ

ﺍﻟﻠّﻬُﻢَّ ﺗَﻘَﺒَّﻞ ﺗﻼﻭﺗﻨﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﻥ

ﺍﻟﻠّﻬُﻢَّ ﺍﺟْﻌَﻠْﻨﺎﻣِﻦ ﺍَﻋْﻮﺍﻧِﻪِ ﻭَﺍَﻧْﺼﺎﺭِﻩِ ﺑِﺎﻟْﻘران

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

سایت شما برای نمایش بهتر نیاز به استفاده از کوکی دارد Cookie policy. I accept cookies from this site.Agree