آیا صدقه و انفاق باعث رفع بلا و طول عمر می شود؟

نوشته شده توسط محمد شش خان 30 مرداد 1394

حضرت موسی به عروسی دو جوان مومن و نیک سرشت قومش دعوت شده بود، آخر شب در هنگام خداحافظی عزرائیل را بر بالای خانه بخت و حجله عروس و داماد دید!!!

از او پرسید تو اینجا چه میکنی؟   .....