چرا اربعین ؟ زیارت اربعین فقط مخصوص امام حسین علیه السلام است ؟

ﺍﻣﺎﻡ ﻋﺴﻜﺮﻱ (ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ) ﺩﺭ ﺭﻭﺍﻳﺘﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻧﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ: ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ﻫﺎﻱ ﻣﺆﻣﻦ ﭘﻨﺞ ﭼﻴﺰ ﺍﺳﺖ: 1 ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﻳﻚ ﺭﻛﻌﺖ ﻧﻤﺎﺯ (17 ﺭﻛﻌﺖ ﻧﻤﺎﺯ ﻭﺍﺟﺐ + 11 ﻧﻤﺎﺯ ﺷﺐ + 23ﻧﻮﺍﻓﻞ ) 2 ﺯﻳﺎﺭﺕ ﺍﺭﺑﻌﻴﻦ 3 ﺍﻧﮕﺸﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺖ 4 ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ برخاک گذاشتن ) ﺳﺠﺪﻩ( 5 ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ )ﺩﺭ ﻧﻤﺎﺯ(.

لینک دانلود فایل صوتی - شب اربعین 1437 -منزل رضا مهدوی

 

ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ را می توان نخستین شخصی دانست که به زیارت قبر مطهر امام حسین علیه السلام مشرف شد ﭼﻮﻥ ﺍﻭ ﮐﺴﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻗﺒﺮ ﺳﺎﻟﺎﺭ ﺷﻬﻴﺪﺍﻥ، ﺃﺑﺎﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ نابینا بودن و ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺳﻨﻲ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﺨﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺭﻭﺯ، ﺍﺯ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﺮﺑﻠﺎ ﺁﻣﺪ ؛ ﭼﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ﺷﻴﺦ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻲ‌ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ: ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻨﻪ - ﺻﻔﺮ -... ﻫﻮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺄﻧﺼﺎﺭﻱ ﺻﺎﺣﺐ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻲ ﮐﺮﺑﻠﺎﺀ، ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻗﺒﺮ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺃﺑﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ، ﻓﮑﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺯﺍﺭﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ؛ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎﻩ ﺻﻔﺮ، ﺭﻭﺯﻱ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻳﺎﺭ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ ﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ، ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻗﺒﺮ ﺣﻀﺮﺕ ﺃﺑﺎﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ، ﺍﺯ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﺮﺑﻠﺎ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺍﻭ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮐﺴﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻗﺒﺮ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺷﺘﺎﻓﺖ.

اما در خصوص بازگشت اسرا و اهل بیت عصمت و طهارت به کربلا نقل قول مختلفی است. بعضی در اربعین سال دوم ذکر نمودند که بعید است و قابل قبول نیست. بعضی در روز اربعین امام بیان نمودند و بعضی تاریخ دیگری را قبول نمودند. ﺳﻴﺪ ﺍﺑﻦ ﻃﺎﻭﻭﺱ (نویسنده کتاب لهوف ) ﻣﻲ‌ﮔﻮﻳﺪ: ﻓﻮﺻﻠﻮﺍ ﺍﻟﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻉ، ﻓﻮﺟﺪﻭﺍ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺄﻧﺼﺎﺭﻱ ﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﻫﺎﺷﻢ ﻭ ﺭﺟﺎﻟﺎ ﻣﻦ ﺁﻝ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻗﺪ ﻭﺭﺩﻭﺍ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻗﺒﺮ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ، ﻓﻮﺍﻓﻮﺍ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭ ﺗﻠﺎﻗﻮﺍ ﺑﺎﻟﺒﮑﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺤﺰﻥ ﻭ ﺍﻟﻠﻄﻢ ؛ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺭﺳﻴﺪﻧﺪ ﻭ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ ﻭ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺍﺯ ﺑﻨﻲ ﻫﺎﺷﻢ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﺁﻝ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻗﺒﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ، ﻫﻢ ﺯﻣﺎﻥ ﮔﺮﺩ ﻫﻢ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﮔﺮﻳﻪ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺳﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﻱ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ‌ﺯﺩﻧﺪ. [2]. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻟﺎﺗﺮ ﺭﻭﺍﻳﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺷﻴﺦ ﺻﺪﻭﻕ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮﺩ، ﺍﺯ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻱ ﺑﻨﺖ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻱ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﺳﻴﺮﺍﻥ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﺩﺭ ﺷﺎﻡ ﻧﻘﻞ ﻣﻲ‌ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ، ﺗﺎ ﺁﻥ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺍﻟﻲ ﺃﻥ ﺧﺮﺝ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﺴﻮﺓ ﻭ ﺭﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﺍﻟﻲ ﮐﺮﺑﻠﺎﺀ ؛ ﺗﺎ ﺁﻥ ﮔﺎﻩ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺷﺎﻡ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪ ﻭ ﺳﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺮﺑﻠﺎ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪ . ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﺎﺝ ﻣﻴﺮﺯﺍ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺷﺮﺍﻗﻲ (ﺍﺭﺑﺎﺏ) ﻣﻲ‌ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ: ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻋﺎﺩﺕ، ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻲ‌ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻱ ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﮐﺮﺍﻩ ﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﮐﺮﺑﻠﺎ ﮐﻮﭺ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﮔﺮﻳﻪ ﻭ ﺳﻮﮔﻮﺍﺭﻱ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺍﺟﺴﺎﺩ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻱ ﺷﻬﺪﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺩﻳﺪﻧﺪ، ﺑﺪﻭﻥ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺣﺎﻝ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﻭ ﺍﻃﻠﺎﻉ ﺑﺮ ﺣﺎﻝ، ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺭﺟﻮﻉ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﺁﻥ ﺗﺮﺑﺖ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﻓﺎﺋﺰ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺮﮔﺮﺩﻧﺪ.

عدد 40 و اربعین از لحاظ عددی کمیت را بیان میکند واما در بعد کیفیت متفاوت است. 40 در کمیت تنها عدد بوده و استنباط دیگری ندارد. ولی در معارف اسلام، سمبل آغازین، تکامل، مظهر کمال، پشت سرگذاشتن مرحله خامی ونادانی و نخستین مرحله هوشیاری است. لذا مشاهده میکنید که برای درخواست حاجت و طلب غفران 40 مرتبه اعمال وعبادات سفارش شده. امتحان کنید..... 40 زیارت عاشورا.... 40 نماز اول وقت .... 40 حدیث کساء.... و.... شاهد خواهید بود که چگونه بر روح و روانتان تاثیر خواهد کرد.

واما مقصود ما این است که اربعین چه معنا ومفهومی دارد و امام حسین علیه السلام وجه تمایزشان چه بود که اربعین حسینی داریم؟

اهمیت اربعین شاید بدلیل یاداوری عظمت مصیبت وارد شده بر امام حسین علیه السلام می باشد. اربعین یاداور ایثار امام حسین علیه السلام و اهل بیت مبارکش و یاران باوفایشان است. اهمیت اربعین در زنده نگه داشتن فلسفه نهضت حسینی است. به عبارتی ادامه راه رسواگری و مجاهدت حضرت امام سجاد علیه السلام و بانوی بزرگوار زینب کبرا سلام الله علیها است. ذکر مصیبتهای عزاداری و این سیل جمعیت پیاده که به عشق ارباب در روز اربعین صدای آزادگی صداقت شهامت و شهادت و صدای مردانگی عاشورائیان و در نهایت صدای دین اسلام و تشیع را به جهانیان می رساند. آری یعنی همان هدف اصلی قیام امام حسین علیه السلام، یعنی اسلام،،   روز اربعین جزء شعائر دینی است.

هافینگتون پست می نویسد :اربعین بزرگ‌ترین گردهمایی جهان است. اربعین هر تجمع دیگری را در نظر کوچک می‌کند. «یک بخش از این مراسم سوگواری که هر مشاهده کننده ای را بهت زده می‌کند دیدن این صحنه است که هزاران چادر که آشپزخانه موقت هستند توسط روستاییان منطقه در کنار مسیر زائران برپا شده است. گردانندگان موکب ها، جلوی زائرین را می‌گیرند، با آن‌ها راه می‌روند و از آن‌ها خواهش می‌کنند که دعوت آن‌ها را بپذیرند که اغلب شامل یک مجموعه کامل از خدمات مناسب برای پادشاهان است: در ابتدا پاهای شما ماساژداده می‌شود، سپس غذای گرم و خوشمزه تعارف می‌کنند و بعد از آن از شما دعوت می‌شود که استراحت کنید، در حالی که لباس‌های شما شسته و اتوزده می‌شود و بعد از بیداری به شما بازگردانده می‌شود و البته همه این کارها رایگان و با مهربانی صورت می‌گیرد.» بزرگ‌ترین گردهمایی سالانه،طولانی‌ترین میز غذاخوری مستمر، بالاترین میزان غذای رایگان به مردم، بیشترین و بالاترین میزان افراد داوطلب برای خدمت در یک واقعه منحصر که تمام آن‌ها تحت خطر قریب‌الوقوع بمب‌گذاری‌های انتحاری اتفاق می‌افتد.» تنها نگاه به انبوه جمعیت، نفس شمارا بند می‌آوردو آنچه که به این نمایش عظیم اضافه می‌شود این است که هرچه شرایط امنیتی بدتر می‌شود افراد بیشتری انگیزه پیدا می‌کنند که تروریست‌ها را به چالش بکشند و به آن‌ها ثابت کنند که نمی‌تواند سد راه زائرین شوند. بنابراین، این مراسم سوگواری تنها یک مراسم مذهبی نیست،بلکه نشانه پر رنگی از مقاومت است. حسین کیست؟سوالی با این عمق که می‌تواند باعث شود افراد دین خود را تغییر دهند و تنها زمانی می‌تواند پاسخ داده شود که شما با پای پیاده به حرم حسین رفته باشید.

 

از مقدس ترین و برترین عبادتها، زیارت اولیای الهی است. زیارت اربعین نیز مانند دیگر زیارتها دارای ابعاد انسان ساز و حاوی پیام پیروی از ولایت و امام زمان است. پیام پیروی از اهل البیت و دوست داشتن دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت و لعن بر قاتلین ایشان و دشمنی با دشمنان ایشان .

این چنین که در روایت اول این مقاله از امام عسگری علیه السلام نقل نمودیم که از نشانه های مومن زیارت اربعین است و این روایت به تنهایی تعیین کننده ی جایگاه و اهمیت اربعین است.

ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺣﻀﺮﺕ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﺭﺍ ﻭﻗﺘﻰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﻭﻗﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﻛﻪ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻛﻨﻴﺪ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻭ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺯﻳﺮﺍ ﻛﻪ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺧﻴﺮ ﻣُﻘَﺮﱠﱠﺭﻯ ﺍﺳﺖ ﻫﺮ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩ ﺧﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻫﺮ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻛﻨﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺳﻌﻰ ﻛﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺩﺭ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻛﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺻﺎﻟﺤﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺛﻮﺍﺑﺶ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻠﺎﺋﻜﻪ ﺍﺯ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻧﺎﺯﻝ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﺍﻯ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻟﺦ ﻭ ﺍﺯ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭﻩ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻣﻨﻘﻮﻟﻰ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻠﻰ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺳﻴّﻢ ﻣﺎﻩ ﺷﻌﺒﺎﻥ ﻛﻪ ﺭﻭﺯ ﺗﻮﻟّﺪ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﺩﻋﺎﺋﻰ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺎﻩ ﺷﻌﺒﺎﻥ ﺫﻛﺮ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻭ ﺑﺪﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﻛﺮﺑﻠﺎ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎﻯ ﺩﻭﺭ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺩﻭ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺎﻓﻰ ﻭ ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻭ ﻓﻘﻴﻪ ﺍﺳﺖ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺍﻭّﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﺑﻰ ﻋﻤﻴﺮ ﺍﺯ ﻫﺸﺎﻡ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﻛﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺭﺍﻩ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺩﻭﺭ ﻭ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺵ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﺒﻮﺭ ﻣﺎ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻟﺎ ﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻡ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻣﻨﺰﻝ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺩﻭ ﺭﻛﻌﺖ ﻧﻤﺎﺯ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻠﺎﻡ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﻮﻯ ﻗﺒﺮﻫﺎﻯ ﻣﺎ ﭘﺲ ﺑﺪﺭﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻰ ﺭﺳﺪ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺩﻭﻳّﻢ ﺍﺯ ﺣﻨّﺎﻥ ﺑﻦ ﺳُﺪَﻳْﺮ ﺍﺯ ﭘﺪﺭﺵ ﻣﻨﻘﻮﻟﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﺍﻯ ﺳﺪﻳﺮ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻣﻰ ﻛﻨﻰ ﻗﺒﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻋﺮﺽ ﻛﺮﺩﻡ ﻛﻪ ﻓﺪﺍﻯ ﺗﻮ ﮔﺮﺩﻡ ﻧﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺟﻔﺎﻛﺎﺭﻳﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻪ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻰ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﺪ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻰ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﺪ ﮔﻔﺘﻢ ﮔﺎﻫﻰ ﺍﺯ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻛﺮﺩﻩ‌ﺍﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﺍﻯ ﺳُﺪﻳﺮ ﭼﻪ ﺟﻔﺎ ﻛﺎﺭﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﺁﻳﺎ ﻧﺪﺍﻧﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺭﺍ ﺩﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﻫﺰﺍﺭ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ (ﻭ ﺩﺭ ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻭ ﻓﻘﻴﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﻫﺰﺍﺭ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ) ﮊﻭﻟﻴﺪﻩ ﻣﻮ ﮔﺮﺩﺁﻟﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﻣﻰ ﮔﺮﻳﻨﺪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﻭ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﻭﺳﺴﺖ ﻧﻤﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﭼﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮ ﺍﻯ ﺳﺪﻳﺮ ﻛﻪ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻛﻨﻰ ﻗﺒﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯﻯ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻓﺪﺍﻳﺖ ﺷﻮﻡ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻭ ﻓﺮﺳﺨﻬﺎﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﻪ ﺑﺎﻟﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﻡ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺕ ﭘﺲ ﻧﻈﺮ ﻛﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﭗ ﭘﺲ ﺑﻠﻨﺪ ﻛﻦ ﺳﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺴﻮﻯ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﭘﺲ ﻗﺼﺪ ﻛﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﺒﺮ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺭﺍ ﻭ ﺑﮕﻮ «ﺍَﻟﺴﱠﱠﻠﺎﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳﺎ ﺍَﺑﺎ ﻋَﺒْﺪِﺍﻟﻠﱠﱠﻪِ ﺍَﻟﺴﱠﱠﻠﺎﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺓُﺍﻟﻠﱠﱠﻪِ ﻭَ ﺑَﺮَﻛﺎﺗُﻪُ» ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮ ﺯﻳﺎﺭﺗﻰ ﻭ ﺁﻥ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﺣﺠّﻪ ﻭ ﻋﻤﺮﻩ ﺍﺳﺖ ﺳُﺪﻳﺮ ﮔﻔﺖ ﺑﺴﺎ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺠﺎ ﺁﻭﺭﺩﻡ ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺑﻴﺴﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﺪﺭ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﺍﻭّﻝ ﺍﺯ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻴﺰﻯ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺑﻮﺩ.

التماس دعا

محمد شش خان

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

سایت شما برای نمایش بهتر نیاز به استفاده از کوکی دارد Cookie policy. I accept cookies from this site.Agree